Poëzie-analyse (2015-2016)

Analysemodel

Een analyse van een gedicht schrijf je in een lopende tekst. Het doel van een analyse is dat je laat zien dat je het gedicht kunt interpreteren. Door je analyse vertel je welke betekenis het gedicht in jouw optiek heeft. In je analyse loop je de volgende punten af (zonder dat je interpretatie een opsomming wordt). Als een punt niet van toepassing, dan kun je daar melding van maken (‘Het gedicht heeft geen vaste vorm, zoals een sonnet of limerick’), maar meestal zeg je er niets over. Hier is een begrippenlijst.

 • Wat is de titel?
 • Wie is de auteur?
 • Typografie
 • Strofebouw
 • Genre (als sonnet / ollekebolleke / refereyn / haiku / &c.)
 • Rijm
 • Metrum
 • Stijlfiguren
 • Beeldspraak
 • Stijl
 • Titelverklaring
 • Parafrase van het gedicht
 • Directe lyriek / indirecte lyriek / verstandslyriek
 • Bijzonderheden (zoals allegorie / intertekstualiteit / pastiche / parodie / literair-historische motief / &c.)
 • Motieven
 • Thema
 • Plaats in de literatuurgeschiedenis
 • Plaats in het oeuvre van de auteur

Gedicht 1

 

De landmeter

Het is niet alleen onverschilligheid, in zekere zin
is het misschien zelfs wel liefde die hem dwingt,
er is geen paradijs zonder rentmeester.

Hij is gelukkig met het landschap, maar gelukkig
met het zoeken, coördinaten wijzen hem zijn onzichtbare
plek, zijn utopie is de kaart, niet de wereld.

Hij wil weten waar hij is, maar zijn troost is
te weten dat de plek waar hij is niet anders bestaat
dan in zijn eigen formule, hij is een gat in de vorm van

een man in het landschap. Met de grenzen die hij
trekt, scherper en duidelijker, vervagen het gras
en de bomen en alles wat daar leeft, lijdt en sterft.

Het is heel helder om hem heen, alles is waargenomen.

 

uit: Rutger Kopland, Dit uitzicht, 1982.

(Diverse ollekebollekes vind je hier: https://ffnegmeijer.wordpress.com/author/ffnegmeijer/)

Gedicht 2

Woningloze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door de stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór de nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ‘t donker openbreekt.

 

Uit: J.J. Slauerhoff, Serenade (1930)

 

Gedicht 3

Herfst

Toornige vreugde doet mij rechtop gaan
dwars door de herfstige plantsoenen
waar in het nat verwilderd gras
rillend naast de zwarte plas
een troep verregende kalkoenen
verworpen, onheilspellend staan.

De wind schuift in de glazen wolken
lichtende wakken hemel open
en wervelt glinsterende kolken
omhoog uit gele bladerhopen.
Als gevallen englen hokken
door geen zon meer te verzoenen
in een somber dreigend mokken
daar mijn broeders de kalkoenen.

Uit: M. Vasalis, Parken en Woestijnen (1940)

 

Gedicht 4

Code

De levenskracht die gij eenmaal bezat
verdeelt zich nu over het abc.
Ik combineer er sleutelwoorden mee
en open naar uw dood het zware slot.

Het is, in ’t vers, de figuratie: God,
te vinden in de letters g, o, d,
in deze volgorde, maar niet per se,
ook andere formaties kunnen dat.

Iedere serie, elke schakeling,
uit welke taal genomen, is geschikt,
zolang ze in de juiste spanning staat.

De dichter, onder ’t schrijven, weegt en wikt,
op dood en leven een schermutseling,
totdat de deur eindelijk open gaat.

Uit: Gerrit Achterberg, En Jezus schreef in het zand (1947)

Gedicht 5

De grijsaard en de jongeling

Grootsch en meesleepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!

‘ga dan niet ver van huis,
en weer vooral ook het gespuis van vrouwen
buiten uw hart, weer het al uit uw kamer:
laat alles wat tot u komt
onder groote en oorlogszuchtige namen
buiten uw raam in den regen staan:
het is slecht te vertrouwen en niets gedaan.

alleen het geruisch
van uw bloed en van uw hart het gehamer
vervulle uw lichaam, verstaat ge, uw leven, uw kluis.
zwicht nooit voor lippen:
samenzijn is een leugen en alle kussen verraad;
alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat
is een zuiver hart op een zuivere maat.

zie naar mijzelf.
ik heb in mijn jeugd
mijn leven verslingerd aan duizend dingen
van felle en vurige namen, oproeren, liefdes
en wat is het alles tezamen nu nog geweest?
over hoeveel zal ik mij niet blijven schamen
en hoeveel is er dat misschien nooit geneest?’

de jongen kijkt door de geopende ramen
waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden
stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.

Uit: H. Marsman, Verzamelde gedichten, 1941

 

Gedicht 6

De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien

dat ik daar lag, in ‘t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ‘t roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Uit: Martinus Nijhoff, Nieuwe gedichten (1934)

 

Gedicht 6,5

Avondliedeke
‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was…

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen…
‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
En zó z’n ogen toe te doen.

Uit: Alice Nahon, Op zachte vooizekens (1921)

 

Het proeftentamen staat hier

 

Comments are closed.