Contact

Heeft u vragen? Mail dan naar: info@basjongenelen.nl

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60489359.

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Eén van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van gegevens. Graag informeer ik u als klant over de door mij genomen maatregelen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bas Jongenelen, gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60489359. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ik verwerk, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen ik heb getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) gebruik maakt van mijn diensten;

(b) via e-mail contact met mij opneemt.

1.2 Ik verzamel daarbij de volgende (persoons)gegevens: naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer.

1.3 Ik kan deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(b) een offerte te sturen;

(c) een factuur te sturen;

(d) de website te optimaliseren;

(e) nieuwsbrieven te verzenden.

  1. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met mij (info@basjongenelen.nl) voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop ik persoonsgegevens van u verwerk;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die ik met betrekking tot u verwerk;

(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens.

  1. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Ik zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ik zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

  1. Derden

4.1 Ik verstrek uw gegevens niet aan derden.

4.2 Ik kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten (cursussen, workshops, etc.) op onze publiceren op mijn website, te allen tijde wordt u hiervoor toestemming gevraagd (zie onder 2).

  1. Bewaren van uw gegevens

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  1. Wijzigingen privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ik beveel daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Comments are closed.